നവയുഗ ചിന്തകളും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിശദീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സഭയുടെ ഒരു  പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജീവ ജലത്തിന്റെ വാഹകൻ എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

 

PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE
PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE

JESUS CHRIST
THE BEARER OF THE WATER OF LIFE

Malayalam Translation


Next Page

Ocat Ads

Home    |   Page Index    |   More Books
New Age Movement - Spirituality | Powered by myparish.net, A catholic Social Media